การประชุม/สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ

กิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา

ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ในระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562