เกี่ยวกับงาน

หลักการและเหตุผล

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตร ที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบเกษตรของประเทศ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “Go for Smart Agriculture” การมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายใต้การดำเนินงานตามพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การวิจัยและบริการวิชาการ มีการพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ กระบวนการที่สำคัญประการหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ชุมชนและสังคมที่ได้ดำเนินการ คือ การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันรวม 8 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดงานฯเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตรให้กับเกษตรกร นักวิขาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและส่งเสริมงานด้านการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร
 2. ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ “Go for Smart Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการเกษตร
 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกษตร ด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเก๋ตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชน
 4. เพื่อให้หน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถาบันการศึกษา ได้เผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 5. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่งานต้นแบบของเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร
 6. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ องค์กรการเกษตรและองค์กรภาคเอกชน ในระกับประเทศและนานาชาติ เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการเกษตร การพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
 8. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ

 1. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. หน่วยงานร่วมสนับสนุน/ร่วมกิจกรรม
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะ / สถาบัน / สำนัก)
 4. มูลนิธิโครงการหลวง
 5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 6. ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 8. กรมวิชาการเกษตร
 9. กรมส่งเสริมการเกษตร
 10. กรมหม่อนไหม
 11. กรมปศุสัตว์
 12. กรมการข้าว
 13. กรมพัฒนาที่ดิน
 14. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 15. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 16. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 17. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 18. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 19. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 20. จังหวัดเชียงใหม่
 21. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 22. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
 23. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
 24. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 25. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 26. สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
 27. องค์กรระหว่างประเทศ
 28. สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
 29. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)
 30. บริษัท บูรพาปิโตรเลียม (1995) จำกัด ในเครือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด
 31. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่(Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre)
 32. องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนา
 33. บริษัท ห้างร้าน และธนาคาร
 34. กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร

กิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ

 1. การประชุม/สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ
 2. นิทรรศการงานวิจัยและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์
 3. นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 5. นิทรรศการนวัตกรรมการเกษตร (Smart Farm/IOT/Robot และเครื่องจักรกลทางเกษตร)
 6. นิทรรศการเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษและองค์กรอิสระ
 7. กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์
 8. นิทรรศการร้านค้า /ตลาดนัดเกษตร
 9. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
 10. การประกวดพืช/สัตว์

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

 1. สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร
 2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ “Go for Smart Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการเกษตร
 3. ได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตร ด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเก๋ตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชน
 4. หน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถาบันการศึกษา ได้เผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 5. ได้สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร
 7. ได้ให้บริการวิชาการผ่านการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ และการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้แก่เกษตรกร นักศึกษา นีกวิชาการและประชาชนทั่วไป
 8. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ องค์กรการเกษตรและองค์กรภาคเอกชน ในระกับประเทศและนานาชาติ เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการเกษตร การพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
 9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

            ติดตามรายละเอียดข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation ได้ที่ http://www.kasetfair.agri.cmu.ac.th/หรือ สอบถามข้อมูล ได้ที่

            -           ฝ่ายเลขานุการ โทร. ๐๕๓ – ๙๔๔๐๐๘ โทรสาร ๐๕๓ – ๙๔๔๖๖๖

            -           ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร / ประชาสัมพันธ์

                        โทร. ๐๕๓ – ๙๔๔๐๘๘