ติดต่อเรา

            ติดตามรายละเอียดข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation ได้ที่ http://www.kasetfair.agri.cmu.ac.th/หรือ สอบถามข้อมูล ได้ที่

            -           ฝ่ายเลขานุการ โทร. ๐๕๓ – ๙๔๔๐๐๘ โทรสาร ๐๕๓ – ๙๔๔๖๖๖

            -           ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร / ประชาสัมพันธ์ โทร. ๐๕๓ – ๙๔๔๐๘๘

 คลิ๊กเพื่อเชื่อมต่อ
kasetfair9th                       @agricmu