ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 โทรศัพท์ : 06-3951-2867